خلیج فارس فراموش نشده است

گاهی می بینیم بعضی موضوعات اولویت پیدا میکند

زمانی که این اولویت ها در عرض باشد

نشان تغییر اولویت ها به معنای انصراف از اولویت های پیشین است

و زمانی که اولویت ها طولی عوض میشوند

ناشی از تغییر شرایط و ارتقای مسائل است

/ 0 نظر / 12 بازدید