سر زمین مادری

دشمنان که همیشه چشم طمع به سر زمین مادری ما را دارند هر بار با ترفندی وارد گود می شوند. یک بار با حذف " فارس " از انتهای خلیج فارس ، یک بار با حذف نام ایران ، این سر زمین مادری و همیشه سبز و این بار دست اندازی به تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی.

ایران من همیشه ایران خواهد ماند ؛ هیچ گاه نخواهیم گذاشت دست دشمن به مشتی از خاک پاک سر زمین آریایی برسد...

/ 0 نظر / 7 بازدید